Wiązów
  Opis
Wiązów
Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów
+48 71393 11 36
+48 71 393 10 58

Wiązów to miasto w powiecie strzelińskim w województwie dolonośląskim. Położone jest na Równinie Wrocławskiej nad rzeką Oława, 30 km na południowy-wschód od Wrocławia. Gminę Wiązów tworzą 24 sołectwa. Gmina posiada idealne położenie logistyczne. Przez tereny gminy przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami: Brzezimierz i Przylesie, droga krajowa nr 39 oraz sieć dróg wojewódzkich i gminnych.

Gmina Wiązów jest gminą rolniczą. Udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni całkowitej wynosi 87%. Obszar gminy Wiązów zaliczony został do obszarów województwa dolnośląskiego, na których istnieją szczególnie korzystne warunki dla intensywnego rozwoju produkcji rolniczej. Na terenie gminy, poza związanymi z rolnictwem, funkcjonują głównie niewielkie zakłady produkcyjne i rzemieślnicze zatrudniające do 30 osób.

W ostatnich latach wybudowano oczyszczalnię ścieków i wysypisko śmieci. Systematycznie rozbudowuje się sieć kanalizacji sanitarnej, szczególny nacisk władze gminy kładą na przygotowanie terenów pod inwestycje, uzbrajając już wydzielone tereny i powiększając ich zasoby. Planowane jest założenie gazociągu gazu wysokociśnieniowego na terenie całej gminy.
Miasto i gmina Wiązów to region w głównej mierze rolniczy, niemniej funkcjonuje tutaj kilka zakładów przemysłowych. Istnieje rozwinięte rzemiosło związane głównie z budownictwem, wyrobami kamieniarskimi, częściami instalacji samochodowych, produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcją drzwi, okien i schodów.