Organizatorem programu Karta Aglomeracyjna jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20, 50-063 Wrocław, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000476062.

Okres, w którym można korzystać z programu kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r.

Użytkownikiem programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca stały lub czasowy adres zameldowania w danej Gminie, a która została objęta Programem albo dziecko pozostające pod opieką prawną Użytkownika.

Gminy biorące udział w programie to gminy będące członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Każda Karta zapewnia Użytkownikowi uprawnienie do jednorazowego skorzystania z Oferty każdego z Partnerów Programu, określonej w porozumieniu w sprawie realizacji Programu Karta Aglomeracyjna zawartym pomiędzy Organizatorem a danym Partnerem.

Każda Gmina, z przekazanej jej puli Kart, przydzielać będzie Karty Użytkownikom zgodnie z zasadami i w trybie przyjętym przez daną Gminę, aż do wyczerpania przekazanej jej puli Kart.

Wyczerpanie puli Kart przyznanych danej Gminie kończy proces przyznawania uprawnień Użytkownikom z danej Gminy i wyłącza jakiekolwiek roszczenia w związku z brakiem możliwości otrzymania Karty. 

Korzystanie przez Użytkownika z Programu odbywa się na podstawie Karty, przy czym każdorazowe skorzystanie z Oferty danego Partnera Programu zostanie odznaczone na Karcie przez Partnera poprzez dokonanie perforacji Karty.

Autentyczność Karty może być weryfikowana przez Partnerów Programu, zgodnie z jej wzorem opracowanym przez Organizatora. Każda Karta posiada hologram oraz unikalny numer.

Utrata lub zniszczenie Karty w sposób uniemożliwiający ustalenie zakresu przysługujących Użytkownikowi uprawnień, nie uprawnia Użytkownika do uzyskania jej duplikatu i powoduje utratę uprawnień z niej wynikających.

 

Regulamin Karta Aglomeracyjna 2023

 

Oferta Partnerów Programu

 

aquapark_wroclaw_logo
Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu 2 godzinnego wstępu (baseny rekreacyjne + saunarium + fitness i siłownia + basen sportowy) normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.

 

Logo ZOO
Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu wstępu normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.

 

Logo Hydropolis
Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika pojedynczego biletu na zwiedzanie Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis dla jednej osoby.

 

Logo Zajezdnia
Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu (normalnego lub ulgowego) na zwiedzanie wystawy głównej Centrum Historii Zajezdnia bez przewodnika.

 

Logo TSA Arena
Jednorazowa  ulga  w  wysokości  50%  na  zakup przez  Użytkownika  pojedynczego  biletu  na  zwiedzanie  Muzeum  Śląska  Wrocław*  lub  zwiedzanie Muzeum Śląska Wrocław* w pakiecie ze zwiedzaniem Tarczyński Arena z przewodnikiem dla jednej osoby (*do  momentu  otwarcia  Muzeum  Śląska Wrocław  ulga  obejmuje  tylko  usługę  zwiedzania Tarczyński Arena z przewodnikiem).

WKS logo
Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika pojedynczego biletu na mecz Śląska Wrocław na Stadionie Wrocław w sektorze rodzinnym dla jednej osoby. Bilety na mecz WKS Śląsk Wrocław w ramach „Karty aglomeracyjnej” mogą zostać zakupione tylko stacjonarnie w kasach przy ul. Oporowskiej 62 we Wrocławiu (więcej informacji o punkcie sprzedaży tutaj).

 

Średzki Park Wodny

Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu 2 godzinnego wstępu (basen rekreacyjny + saunarium + basen sportowy) normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.

 

GOSiR Krośnicka Przystań

Jednorazowa ulga w wysokości 50% na zakup przez Użytkownika jednego biletu 2 godzinnego wstępu (baseny rekreacyjne + saunarium + fitness i siłownia + basen sportowy) normalnego albo ulgowego dla jednej osoby.

 

Zakup biletu normalnego lub ulgowego ze zniżką możliwy jest wyłącznie w kasie Partnera. Zakup taki nie jest możliwy on line lub w automatach sprzedażowych.

Przez bilet normalny oraz bilet ulgowy rozumie się rodzaje biletów określone w cenniku danego Partnera pod dokładnie tymi samymi nazwami.

 

KONTAKT:

karta@aglomeracja.wroclaw.pl

tel. 71 308 41 10 lub 795 474 635