Nasz nowy projekt edukacyjny
Realizujemy działania w ramach "H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych".
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Wrocławskiej. Jego celem jest przekazanie wiedzy o procesach dotyczących wody zachodzących na Ziemi oraz wpływie jaki człowiek ma na te procesy, szczególnie w zakresie naturalnej retencji, która ulega znaczącemu ograniczeniu poprzez rozwój infrastruktury miast i wsi, skutkując coraz większym i stale powiększającym się stosunkiem powierzchni nieprzepuszczalnych czy o ograniczonej bioróżnorodności.
 
Pierwszym etapem projektu były zajęcia edukacyjne prowadzone w Centrum Edukacji Ekologicznej "Hydropolis" we Wrocławiu. Warsztaty te zostały dofinansowane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Uczniowie dowiedzieli się jakie fizyczne właściwości wody sprawiają, że jest ona tak wyjątkową substancją, która jest nie tylko niezbędna do życia każdemu żywemu organizmowi na Ziemi. Podczas zajęć zbadali także glebę i sprawdzili, w jaki sposób człowiek przyczynia się do jej degradacji.
 
Drugim etapem projektu jest konkurs przeprowadzany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie, na miejscu w swoich szkołach, biorą udział w zajęciach edukacyjnych: prezentacji zadania konkursowego przeprowadzanej przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie otrzymują również opis zadania konkursowego, które dotyczy analizy najbliższego otoczenia - terenu szkoły - a zadaniem uczniów jest ocena stanu istniejącego oraz zaproponowanie rozwiązań, które można wprowadzić aby poprawić sytuację w kontekście skutków zmian klimatycznych.
 
Zajęcia przygotowujące do konkursu, materiały pomocnicze (opis zadania konkursowego) oraz nagrody w konkursie również zostały dofinansowane w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Prace konkursowe można przesyłać/składać do dnia 15 kwietnia 2024 r.
 
Kto może wziąć udział w konkursie?
 
Grupa uczniów z jednej klasy 7 lub 8 (także cała klasa), która to klasa była jednocześnie uczestnikiem I etapu projektu, tj. brała udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu oraz warsztatach przygotowujących do konkursu przeprowadzanych u Państwa na miejscu w szkołach.
 
Na czym polega przygotowanie pracy konkursowej?
 
Praca konkursowa powinna składać się z części kreatywnej i części obliczeniowej (obie formy można też połączyć). Wszelkie wskazówki uczniowie znajdą w przekazanych materiałach.
 
Jaką formę może mieć praca konkursowa?
 
Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką, w tym w formie cyfrowej. Może to być praca opisowa, praca z elementami graficznymi i audiowizualnymi (w tym prezentacja), praca z dokumentacją fotograficzną lub filmową, praca w postaci makiety, instrukcji postępowania, materiałów edukacyjnych i zwiększających świadomość ekologiczną, itp. Przy przygotowywaniu pracy konkursowej zachęcamy także do upcyklingu, czyli wykorzystywania materiałów, które niewykorzystane stałyby się odpadami.
 
Jak przesłać pracę konkursową?
 
Pracę konkursową wraz z wypełnionymi zgłoszeniami i zgodami należy przekazać na adres Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.
 
Prace konkursowe lub części prac konkursowych przygotowane w formie cyfrowej Uczestnicy konkursu mogą składać poprzez przekazanie plików w powszechnie obowiązującym formacie (np. PDF, JPEG, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, AVI, MP4, MOV) na adres poczty elektronicznej: infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl, z zastrzeżeniem, że przesłanie pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczy plików o łącznej objętości nie większej niż 20 MB. Dla większych plików za przekazanie uznaje się także przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej aktywnego odnośnika do pobrania pełnego zakresu tych plików.
 
Nazwa zadania: "H2Obieg -  projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych".
 
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 77 400 zł.
 
Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 37 410 zł.
 
 
Zdjęcia
Pliki