Aglomeracja Wrocławska będzie uczyć dzieci ich praw

Doświadczeni edukatorzy ruszają w teren, by uświadamiać aglomeracyjne dzieci w kwestii ich praw, a przy okazji pracować wspólnie z nimi nad rozwojem umiejętności społecznych. Projekt ruszy już na początku marca i będzie trwał do końca semestru letniego.

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska we współpracy z Fundacją Ładne Historie rozpoczyna realizację nowego projektu edukacyjnego pn. „Otwarta pracownia edukacyjna”. Do udziału w jego pierwszej edycji wybrano 24 szkoły z otaczających Wrocław gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. W każdej z nich przewidziane jest przeprowadzenie 3 spotkań, każde trwające 2 godziny lekcyjne. Odbiorcami projektu będą uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, co składa się na łączną liczbę bezpośrednich odbiorców warsztatów w postaci 600 osób.

Celem projektu jest wspieranie placówek oświatowych, w tym przede wszystkim szkół podstawowych, w realizacji zajęć obejmujących zagadnienia z obszaru praw dziecka, włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez rozwijanie postaw opartych na umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i metodami.

Edukatorzy wraz z uczestnikami przyjrzą się tak ważnemu obszarowi, jakim są prawa dziecka oraz ich egzekwowanie. Kluczowe zagadnienia dla tego obszaru zostaną opracowane i zawarte w kartach edukacyjnych. Będą to min: prawo do szacunku i godności osobistej, prawo do wypowiedzi i wyrażania własnego zdania, prawo do życia bez przemocy, do poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej, prawo do wyrażania emocji.

Uczestnicy warsztatów nabędą szereg niezbędnych umiejętności społecznych, takich jak współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, samodzielność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z negatywnymi emocjami, rozpoznanie własnego potencjału, odpowiedzialność za własne otoczenie, rozumienie zasad funkcjonowania życia społecznego.

Kluczowym dla powodzenia warsztatów elementem jest ich powtarzalność, dlatego edukatorzy w każdej ze szkół będą pracować z tą samą grupą, a odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi spotkaniami pozwoli na ocenę poczynionych przez uczestników postępów. Co istotne, organizatorzy wystąpili o dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozytywna informacja zwrotna ze szkół biorących udział w projekcie oraz ewentualne dofinansowanie pozwolą w przyszłości rozszerzyć zakres projektu o kolejne placówki edukacyjne w Aglomeracji Wrocławskiej.

Zdjęcie: Marta Sobala

Zdjęcia