Projekty unijne realizowane na terenie Gminy Prusice
Prusice

Ponad 316 mln zł wydano w ramach projektów unijny realizowanych na terenie Gminy Prusice w latach 2007 - 2013 

210 miejsce na 2478 gmin w Polsce to wynik Gminy Prusice w Rankingu Projektów Unijnych za lata 2007 - 2013 opublikowanym pod koniec grudnia 2015 roku przez Serwis Samorządowy PAP stworzony na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Na terenie 10 tysięcznej gminy miejsko - wiejskiej zrealizowano projekty w sumie za kwotę 316 833 683, 23 zł. Tak wysoki wynik to efekt ciężkiej pracy wielu osób i wielu instytucji, gdyż nie są to tylko środki pozyskane przez samorząd prusicki. Jednak jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, że skuteczne pozyskiwanie środków unijnych cieszy, ale motywuje do dalszej pracy, gdyż przed nami rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 i są to ostatnie pieniądze unijne tak duże do zdobycia. Warto dodać, że mała Gmina Prusice w tym rankingu znajdując się na tak wysokim miejscu pokonała miasto powiatowe, czyli Trzebnicę, która uplasowała się dopiero na 670 pozycji z kwotą 99 921 059,83 zł.

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej na koniec grudnia 2015 roku opublikował na swojej stronie internetowej www.samorzad.pap.pl Ranking Projektów Unijnych dotyczący perspektywy finansowej w latach 2007 - 2013 na podstawie zgromadzonych danych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Zestawienie zawiera dane dotyczące pozyskanych funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Innowacyjna Gospodarka (POIG), Kapitał Ludzki (POKL), Pomoc Techniczna (POPT), a także w naszym przypadku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2007-2013).

Jak zastrzega Główny Urząd Statystyczny to dane zawarte w Krajowym Systemie Informacyjnym SIMIK 07-13 odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej, w naszym przypadku na terenie całej Gminy Prusice,  ale nie są to tylko projekty realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tą kwotę wchodzą również projekty na które środki unijne pozyskał samorząd województwa czy też samorząd powiatowy, o czym możemy przeczytać w informacji PAP: „ - GUS wyjaśnia, że województwa mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu. Udział województwa równy jest kwocie projektu dzielonej przez liczbę województw. Powiaty mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu, ale w ramach swojego województwa - udział powiatu równa się kwocie udziału województwa dzielonej przez liczbę powiatów w ramach danego województwa. Natomiast gminy mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu, ale w ramach swojego powiatu. Udział gminy równy jest kwocie udziału powiatu dzielonej przez liczbę gmin w ramach danego powiatu.

- Kwota 316 833 682, 23 zł i 210 miejsce na 2478 gmin w Polsce w Rankingu to wspólny efekt ciężkiej pracy i pozyskanych środków przez samorząd prusicki,  samorząd powiatowy, jednostki organizacyjne, szkoły, Stowarzyszenia, przedsiębiorców i firmy prywatne,  ale także Polskie Koleje Państwowe  (modernizacja linii kolejowej E-59 w Skokowej) czy też Lasy Państwowe oraz inne instytucje, który inwestycje przebiegały przez teren Gminy Prusice - zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Gmina Prusice na tle innych Gmin Powiatu Trzebnickiego jest na 3. Miejscu, a w kategorii gmin miejsko - wiejskich nawet na 2. Miejscu. Co ciekawe na terenie Gminy Prusice pozyskano więcej środków unijnych niż na terenie Gminy Trzebnica.

ZESTAWIENIE GMIN POWIATU TRZEBNICKIEGO:

  1. MIEJSCE 27 - GMINA WISZNIA MAŁA - gmina wiejska -  1 698 227 290,12 zł
  2. MIEJSCE 108 -  GMINA ŻMIGRÓD - gmina miejsko - wiejska -  546 483 310,71 zł
  3. MIEJSCE 210 - GMINA PRUSICE - gmina miejsko - wiejska - 316 833 682,23 zł
  4. MIEJSCE 258 - GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE - gmina miejsko - wiejska - 266 981 668,29 zł
  5. MIEJSCE 670 - GMINA TRZEBNICA - gmina miejsko - wiejska - 99 921 059,83 zł
  6. MIEJSCE 2354 - GMINA ZAWONIA - gmina wiejska - 4 715 754, 11 zł

 

Z funduszy unijnych ponad 27 mln zł na kanalizacje, a także dofinansowania na inne inwestycje i projekty miękkie

- W tym miejscu warto podkreślić, że największą inwestycją realizowaną ze środków unijnych na terenie Gminy Prusice była budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”  na którą pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 27 mln zł z Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 39 mln zł.  

Wśród innych projektów Gminy Prusice i podległych jednostek zrealizowanych ze środków unijnych znajdują się m.in.:

- „Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej” (ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 2 425 219,71 zł),

- „Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice” ( ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 519 723,87 zł)

- „Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Prusice”  (ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 351 862,27 zł)

- „Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” (ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 548 572,13 zł)

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusicach” (ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 78 658,60 zł)

- „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego” ( ze środków RPO WD, kwota dofinansowania 2 795 215,23 zł, kwota dofinansowania dla Gminy Prusice 240 973,50 zł, projekt partnerski)

- „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 423 162,65 zł),

- „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 1 570 980,14 zł, Gmina Prusice Liderem Projektu),

- „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 1 901 479,50 zł, Gmina Prusice 231 tys. zł, projekt partnerski Lider projektu- Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej)

- „Trzymajmy się razem - zróbmy pierwszy krok” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 1 233 491,03 zł),

-  „Lepszy start. Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego w szkole podstawowej w Piotrkowicach obejmującego zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 233 759,35 zł)

-  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” ( ze środków POKL, kwota dofinansowania 131 427,03 zł)

- „Aktywnie, zdrowo i sportowo w Skokowej” (ze środków POKL, kwota dofinansowania 50 000,00 zł, Beneficjent Stowarzyszenie Skokowiak, Gmina Prusice partnerem)

-  „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (ze środków POIG, kwota dofinansowania 1 373 715,60 zł),

- „Informatyzacja gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - etap II” (ze środków POIG, kwota dofinansowania 800 200,30 zł),

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice” ( ze środków POIŚ, kwota dofinansowania 18 615,00 zł).

Gmina Prusice pozyskuje środki z innych źródeł zewnętrznych

Dodatkowo warto zaznaczyć, że KSI SIMIK gromadzi tylko dane z POIiŚ, POIG, POKL, POPT  czy RPO, ale Gmina Prusice korzysta i skutecznie pozyskiwała w latach 2007 - 2013 środki jeszcze z innych funduszy takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. budowa i przebudowa świetlic wiejskich, przebudowa chodników oraz budowa placów zabaw, a także wyposażenia świetlic, zakupy strojów dla zespołów ludowych oraz imprezy kulturalne, itp.) oraz z NFOŚiGW (m.in. budowa podłączeń kanalizacyjnych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - projekt partnerski), WFOŚiGW (m.in. usuwanie azbestu oraz projekty edukacyjne, powstanie ścieżek edukacyjnych, akcje promocyjne itp.), programów rządowych (m.in. budowa i przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Senior - WIGOR Dzienny Dom Wsparcia), ministerialnych ( m.in. z MKIDN budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach, przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, zakup wyposażenia do GOKiS i przekształcenie w działalność kinową, a także remonty kościołów oraz z MSIT budowa Orlików czy też boisk wielofunkcyjnych oraz wyjazdy dzieci na basen itp.) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (projekty w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi - budowa i wyposażenie placów zabaw, powstanie miejsc spotkań;  projekty z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dokumentację dot. budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Prusice; w ramach projektów z Poprawy Bezpieczeństwa sprzęt i wyposażenie dla straży pożarne, a także w ramach projektów edukacyjnych Dolnośląskie Stokrotki - Prusicka Akademia Tańca), a także innych instytucji grantodawczych ( np. Polski Instytut Sztuki Filmowej na prowadzenie działalności filmowej i kinowej w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym, Fundacja Wspomagania Wsi - Program Youngster Angielski Twoją Szansą).

W nowej perspektywie unijnej  2014 - 2020 Gmina Prusice nie ma zamiaru spocząć na laurach, wręcz przeciwnie nadal skutecznie pozyskiwać środki unijne na dalszy rozwój i rozkwit na wielu płaszczyznach. 

Zdjęcia