Żmigród w czołówce najlepszych gmin w Polsce
Żmigród

W Rankingu Projektów Unijnych stworzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za lata 2007-2013 Gmina Żmigród zajęła zaszczytne 108 miejsce na 2478 gmin. 

Opublikowane przez Serwis Samorządowy PAP dane pochodzą  z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) i dotyczą inwestycji realizowanych na podstawie podpisanych o dofinansowanie umów na dzień 30 czerwca 2015 r., na obszarze każdej gminy w Polsce. Lata 2007-2013 były okresem pierwszych dużych rozdań unijnych. Środki można było pozyskać  z funduszy dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Całkowita wartość ogółem podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 546 483 310,71 zł. Należy zaznaczyć, że kwota ta odnosi się do wszystkich projektów realizowanych na obszarze gminy, nie tylko przez samorząd terytorialny, lecz także innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców czy instytucji, które składały wnioski o dofinansowanie inwestycji. Można tutaj wymienić: Generalną Dyrekcję Dróg Państwowych i Autostrad (realizacja projektu budowy drogi ekspresowej S5), Polskie Koleje Państwowe (realizujące modernizację linii kolejowej E 59), urząd marszałkowski, starostwa, gminy, organizacje pozarządowe, a także szeroko pojętych przedsiębiorców (w tym mocną reprezentację rolnictwa i hodowli ryb), itd.

Należy podkreślić, iż realizacja projektów wymagała zaangażowania udziałów własnych Gminy Żmigród oraz wykonawców projektów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) informuje, iż w ramach projektu województwa mają udział proporcjonalny, równy kwocie projektu podzielonej przez liczbę województw. Powiaty mają także udziały proporcjonalne, lecz w ramach województwa, do którego należą ( udziały równe kwocie udziału województwa dzielonej przez liczbę powiatów w ramach danego województwa). Analogicznie określa się udział gmin.

Dużym sukcesem, o którym warto wspomnieć, jest pozycja Gminy Żmigród na tle powiatu trzebnickiego. 108 miejsce w Rankingu Projektów Unijnych dało Gminie Żmigród drugie miejsce wśród gmin naszego powiatu i zagwarantowało jej tym samym miejsce w czołówce.

- Jesteśmy w 5% najbardziej rozwijających się gmin w Polsce - zaznacza Burmistrz Robert Lewandowski, którego cieszy rozwój gminy, co przekłada się na szeroko pojęte dobro społeczeństwa lokalnego. - Jesteśmy dopiero na progu wykorzystywania funduszy ze środków UE. Przed nami jeszcze mnóstwo projektów i planów do realizacji.

Gmina Żmigród ustąpiła tylko Wiszni Małej (która z racji położenia stała się beneficjentem wielu inwestycji realizowanych przez miasto Wrocław). III miejsce przypadło Gminie Prusice, zajmującej w Rankingu Projektów Unijnych 210 miejsce.

Zdjęcia