Budżet Gminy Środa Śląska na 2016
Środa Śląska

25 milionów na 70 inwestycji.

Proinwestycyjne nastawienie samorządu to nie tylko plany czy deklaracje. Najlepszym tego przykładem jest budżet Gminy Środa Śląska na rok bieżący uchwalony przez średzką Radę Miejską 29 grudnia ubiegłego roku.

Fakty są takie, iż z łącznej kwoty 83,8 mln zł zaplanowanych na tegoroczne wydatki budżetu Gminy aż 25,2 milionów przeznaczono na inwestycje, a jest to ponad 10 mln więcej niż w roku 2015. W części inwestycyjnej budżet Gminy obejmuje aż 70 (siedemdziesiąt) zadań. Co istotne, są one rozłożone praktycznie po terenie całej Gminy i obejmują jedenaście podstawowych obszarów zadaniowych.

- Pod względem planowanej ilości i łącznej wartości inwestycji możemy mówić o rekordowych poziomach, z tym, że nie o rekordy tu chodzi, ale o realne potrzeby Gminy i jej mieszkańców - mówi burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński. - Oceniam ten budżet jako zrównoważony czasowo i terytorialnie Jest dla nas dużym wyzwaniem i dlatego, podczas jego realizacji oczekuję od nas wszystkich szczególnego zaangażowania, dyscypliny i nadzoru - dodaje Burmistrz Ruciński

Obszar edukacji i opieki żłobkowo-przedszkolnej to m.in. dokończenie budowy żłobka przy ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej o wartości 4,8 mln zł i rozpoczęcie budowy przedszkola w Rakoszycach. Także w Rakoszycach powstanie boisko ze sztuczną trawiastą nawierzchnią, a koszt obu inwestycji w tej miejscowości to łącznie 2,55 mln zł. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to min. rewitalizacja tzw. przestrzeni publicznej zarówno w mieście jak i w miejscowościach wiejskich, a także budynków wielorodzinnych w samej Środzie Śląskiej. Łącznie na ten cel rada Miejska przeznaczyła 1,4 mln zł. Największą inwestycją w infrastrukturę komunikacyjną będzie rozbudowa gminnych dróg w podstrefie LSSE Komorniki - Święte i poprawa połączenia drogi krajowej 94 z drogą powiatową Komorniki - Święte (element budowy północnej obwodnicy miasta, tzw. wschodnia obwodnica Komornik) o wartości 2,95 mln zł. Warto podkreślić że wniosek złożony przez Gminę na dofinansowanie tego zadania w ramach tzw. „schetynówek” w partnerstwie z LSSE uzyskał najlepszą ocenę spośród 65 gmin zakwalifikowanych na liście rankingowej programu dla woj. Dolnośląskiego, dzięki czemu Gmina pozyska na ten cel aż 75% tj. ponad 2,2 mln zł. Znaczący udział będzie też mieć budowa dróg w technologii dróg transportu rolnego - 1 mln zł (Szczepanów, Jastrzębce, Komorniki, Gozdawa, Słup) z planowanym dofinansowaniem w kwocie 200 tys. zł od Marszałka Województwa. Oprócz tego planowana jest budowa dróg na Osiedlu Zachodnim, Osiedlu Północnym i Osiedlu Piastowskim w Środzie Śląskiej oraz na osiedlu w Ciechowie.

 - Najbliższe miesiące i lata w Gminie to nie tylko inwestycje typowe. Do tych zdecydowanie innowacyjnych, dotąd w Gminie nie realizowanych, zaliczyć należy utworzenie w ciągu 2 lat Przemysłowego Inkubatora Przedsiębiorczości w średzkiej podstrefie LSSE w ramach spółki celowej we współpracy z Zarządem LSSE w Legnicy, czy też wdrożenie budżetu obywatelskiego - podkreśla burmistrz Ruciński. Wiejska infrastruktura społeczna wzbogaci się o świetlicę w Kobylnikach (jej budowa to lata IV kw. 2016 - III kw. 2017). W ramach ochrony środowiska kanalizację sanitarną otrzyma Gozdawa, na którą mieszkańcy czekają od 2009 roku, a pierwszy etap jej budowy rozpocznie się w Wojczycach. - Nasz kluczowy priorytet, jeden z kilku najistotniejszych, to także bezpieczeństwo mieszkańców - przypomina burmistrz Środy Śląskiej, a słowa te potwierdza osiem inwestycji w budżecie Gminy na 2016 rok. Wśród nich znalazło się wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ulicami Górną i Oławską, rozbudowa oświetlenia ulicznego o wartości 700 tys. zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bukówek o wartości 800 tys. zł - pod warunkiem dofinansowania zakupu ze środków unijnych,  czy też I etap rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy, za który odpowiada komendant Straży Miejskiej.

 

Znaczące środki Rada Miejska przeznaczyła też na wniosek Burmistrza na wydatki remontowe w oświacie: ponad 650 tys. zł, podczas gdy plan wyjściowy na ten cel w projekcie budżetu na 2015 rok wynosił tylko 15 tys. zł. To jednak potwierdza, że w placówkach oświatowych do zrobienia jest naprawdę sporo i o te remonty od wielu lat wnioskowali dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka. W związku z tym szeroko rozumiane prace remontowe zaplanowano we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska. 505 tys. zł to z kolei planowane nakłady finansowe na zabytki, a więc na obiekty sakralne (parafie), obiekty mieszkalne i usługowo-mieszkalne wpisane do rejestru zabytków, pozostające w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. W tej grupie zadań znalazły się także: program prac konserwatorskich rewitalizacji średzkich murów miejskich, renowacja należącej do zasobu Gminy zabytkowej bramy w Chwalimierzu, a także opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rok 2016 to również opracowanie, przesunięte z roku 2015, wariantowej koncepcji utworzenia i utrzymania systemu gminnej komunikacji autobusowej. Ważny element budżetu to wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. W grę wchodzi 40 tys. zł na wsparcie inwestycji Województwa Dolnośląskiego, w tym budowę zatoki autobusowej i przystanku przy drodze wojewódzkiej 346 w Rakoszycach oraz dotacje w łącznej kwocie 385 tys. zł do zadań, działań i inwestycji Powiatu Średzkiego, w tym 250 tys. zł na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Święte-Przedmoście. - Przygotowując projekt budżetu na rok 2106 staraliśmy się uwzględnić możliwie największą ilość sugestii mieszkańców, sołtysów i panów radnych, dotyczących inwestycji - wyjaśnia Burmistrz Ruciński. Dlatego też nie zabraknie w nim również rozbudowy chodników, w szczególności na ul. Szkolnej w Środzie Śląskiej, budowy nowych i rozbudowy istniejących placów zabaw, w tym na pl. Solnym i na ul. Stacyjnej w Środzie Śląskiej, czy budowy osiedla socjalnego na ul. Wiejskiej. Na realizację ostatniego z tych zadań Rada Miejska przeznaczyła w roku 2016 kwotę 2,5 mln zł (I etap, 32 lokale socjalne), z czego 750 tys. to przyznane dotacje z budżetu państwa. - Nie da się zrobić wszystkiego w jednym roku, ale już teraz mogę powiedzieć, że wraz z przyjęciem tego budżetu Gmina Środa Śląska zrobiła znaczący krok w dobrym kierunku - tak przyjęcie przez Radę Miejską zdecydowaną większością głosów budżetu na 2016 podsumowuje Burmistrz Adam Ruciński

Zdjęcia